Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ за месец юни 2023 година, с линкове за участие онлайн чрез платформата ZOOM, за тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане:

1.Дата на провеждане: 01.06.2023 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч.

Представяне на книгата „Адвокатското възнаграждение. Актуална практика на ВКС“ със съставител: проф. дн Стоян Ставру (издание на ЦОА „Кръстю Цончев“)


2.Дата на провеждане: 05.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите положения по Закона за административните нарушения и наказания след 23 декември 2021 г. – анализ на съдебната практика. Част І – Извънсъдебна фаза на административнонаказателното производство“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86883218229?pwd=MkRXYWFoZzFEcVduR3ByQjNzcUVYUT09

Meeting ID: 868 8321 8229

Passcode: 778267


3.Дата на провеждане: 06.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите положения по Закона за административните нарушения и наказания след 23 декември 2021 г. – анализ на съдебната практика. Част ІІ – Съдебна фаза на административнонаказателното производство“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89727719702?pwd=dlBwOVo1cUVTdVFsVm9DNTkrS2dwQT09

Meeting ID: 897 2771 9702

Passcode: 536823


4.Дата на провеждане: 07.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални въпроси на прилагане на правото на ЕС в държавите-членки: допустими изключения и ограничения при прилагането на правото на ЕС“

Лектор: доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87588780116?pwd=ZVFwZVNyRGpsOWpwNk41NjdKTkM2dz09

Meeting ID: 875 8878 0116

Passcode: 301421


5.Дата на провеждане: 09.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Изпълнение срещу наследници на починалия длъжник“

Лектор: ЧСИ Катилин Попов

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82822886927?pwd=WUM4NVJCSkxwMFhsSnpJbmZQZnZBZz09

Meeting ID: 828 2288 6927

Passcode: 910623


6.Дата на провеждане: 14.06.2023 г. от 09:30 ч. до 17:30 ч.

Тема:  Откриващ семинар на курса по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“ (съвместно с гръцката адвокатура)

Събитието е само за предварително регистрирани участници!


7.Дата на провеждане: 15.06.2023 г. от 09:30 ч. до 13:00 ч.

Тема:  Откриващ семинар на курса по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“ (съвместно с гръцката адвокатура)

Събитието е само за предварително регистрирани участници!


8.Дата на провеждане: 16.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Предявяване, приемане и оспорване на вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. Установяване по исков ред на вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност“

Лектор: адвокат Ралица Топчиева

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86472893631?pwd=SzRDVEUzYnoveTkyc1RCRWRUc3BiUT09

Meeting ID: 864 7289 3631

Passcode: 270557


9.Дата на провеждане: 19.06.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Тема: „ДОПКотделни административни производства и обжалване“

Лектори: адвокат Лилия Андонова и Таня Павлова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87511709422?pwd=c1BjWHJsZ2NJUFJyUjh6Rmt5WHhFdz09

Meeting ID: 875 1170 9422

Passcode: 792335


10.Дата на провеждане: 20.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Типични нарушения на правилата за организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, установени в съдебната практика на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз“

Лектор: съдия Аделина Ковачева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!


11.Дата на провеждане: 21.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Искова защита на правото на собственост (ревандикационен иск, установителен иск за право на собственост, непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, негаторен иск, отрицателен установителен иск за собственост, иск за делба и иск за разпределение на ползването). Тълкувателна практика на ВКС“ – I част

Лектор: Борислав Белазелков

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81222975117?pwd=MHlxL1l4ai9XZkNtYjRqWGVDNzVKZz09

Meeting ID: 812 2297 5117

Passcode: 112816


12.Дата на провеждане: 22.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Искова защита на правото на собственост (ревандикационен иск, установителен иск за право на собственост, непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, негаторен иск, отрицателен установителен иск за собственост, иск за делба и иск за разпределение на ползването). Тълкувателна практика на ВКС“ – II част

Лектор: Борислав Белазелков

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83731147851?pwd=dlR5TXJTR2k2MjNMMkZWaDJOUHQzdz09

Meeting ID: 837 3114 7851

Passcode: 105886


13.Дата на провеждане: 23.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Свободата на изразяване, според практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Злоупотребата със свободата на изразяване и с правото на защита срещу нея“

Лектори: адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89695191638?pwd=Skw2WmlZS0JuRHNLdGY5R0ZZdnRpQT09

Meeting ID: 896 9519 1638

Passcode: 671871


14.Дата на провеждане: 26.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Съдебна делба – експертизи и особености на делбеното производство, свързани със страните и с предмета“ – I част

Лектори: съдия Камелия Маринова и съдия Светлана Калинова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89861148618?pwd=SVY4QmE3MU1uM1VtTEs2MFV6ckx1UT09

Meeting ID: 898 6114 8618

Passcode: 781330


15.Дата на провеждане: 27.06.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Съдебна делба – експертизи и особености на делбеното производство, свързани със страните и с предмета“ – II част

Лектори: съдия Камелия Маринова и съдия Светлана Калинова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87315171189?pwd=bGhuenJVRU9ndTF2UFdVWm5kMHJFdz09

Meeting ID: 873 1517 1189

Passcode: 484335


16.Дата на провеждане: 28.06.2023 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Отговорност за дефектни стоки“

Лектор: гл. ас. д-р Христина Танчева – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82071680636?pwd=NG4rRFhOVFB4Mm85OUVFQ3JyZWZodz09

Meeting ID: 820 7168 0636

Passcode: 472773