Състав и структура на Котролен съвет

адв. Ваня Иванова Иванова-Кривошиева – Председател
гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 1
моб. 0887 802590
krivoshievi_lv@abv.bg

адв. Венелин Маринов Ангелов – Член
гр. Троян, ул. „Ангел Кънчев“ № 4
моб. 0889 155620
venelinangelov61@gmail.com

адв. Георги Валентинов Георгиев – Член
моб. 0886 432152
гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 4
georgiev.lak@abv.bg

адв. Пенка Недялкова Карабова – Член
гр. Ловеч, бул. „България“ № 1, ет. 2
моб. 0898 599905
a_karabova@abv.bg

адв. Христо Колев Варчев – Член
гр. Троян, ул. „З. Стоянов“ № 7
моб. 0887 229514
varchev@mail.bg