ТЕСТ _1

Упражняването на адвокатската професия е дейност, уредена в Конституцията на Република България, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Съгласно чл. 134, ал. 1 от Конституцията Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се.


Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.


Адвокатска колегия – Ловеч е създадена на 05.11.1947 г. Тя обхваща района на Окръжен съд Ловеч (общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица). Към 01.01.2022 г. в Адвокатска колегия – Ловеч са вписани 120 адвоката.


Органи на адвокатската колегия са общо събрание, адвокатски съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на адвокатската колегия.


Общото събрание се състои от адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, вписани в регистрите на адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат.


Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд, както и Председателят на колегията са избрани на Общо събрание на адвокатите, проведено на 29.01.2022 г. и допълнителен избор, проведен на 06.02.2022 г.


  • Проект на нов Закон за адвокатурата

    Висш адвокатски съвет представи проект на нов Закон за адвокатурата и мотиви към него. Членовете на Ловешка адвокатска колегия могат да изразят становища и предложения по проекта в офиса на колегията, както и на имейл ak.lovech@gmail.com.


  • Семинари за месец декември 2023 година

    Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ за месец декември 2023 година, с линкове за участие онлайн чрез платформата ZOOM, за тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане: 1.Дата на провеждане: 03.12.2023 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч. (съвместно с Български адвокати за правата на…


  • Семинари за месец юни 2023 година

    Адвокатски съвет Ловеч уведомява за предстоящи семинари, провеждани от ЦОА „Кръстю Цончев“ за месец юни 2023 година, с линкове за участие онлайн чрез платформата ZOOM, за тези от тях, за които е предвидена хибридна форма на провеждане: 1.Дата на провеждане: 01.06.2023 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч. Представяне на книгата „Адвокатското възнаграждение. Актуална практика…