Test2

Упражняването на адвокатската професия е дейност, уредена в Конституцията на Република България, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Съгласно чл. 134, ал. 1 от Конституцията Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се.


Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.


Адвокатска колегия – Ловеч е създадена на 05.11.1947 г. Тя обхваща района на Окръжен съд Ловеч (общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица). Към 01.01.2022 г. в Адвокатска колегия – Ловеч са вписани 120 адвоката.


Органи на адвокатската колегия са общо събрание, адвокатски съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на адвокатската колегия.


Общото събрание се състои от адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, вписани в регистрите на адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат.


Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд, както и Председателят на колегията са избрани на Общо събрание на адвокатите, проведено на 29.01.2022 г. и допълнителен избор, проведен на 06.02.2022 г.