В периода 25-26.02.2023 в гр. София се проведе Общо събрание на адвокатите от страната. На него взеха участие и избраните на годишното общо събрание на Ловешка адвокатска колегия делегати – адв. Валентина Недялкова, адв. Ирен Кривошиева и адв. Румен Константинов. Събранието премина при обявения дневен ред – отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за 2022 г., финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2022 г., доклад на Висшия контролен съвет за 2022 г., отчет на Висшия дисциплинарен съд за 2022 г. Обсъдени бяха актуалните проблеми на българската адвокатура, направени бяха редица предложения за подобряване работата на органите на адвокатурата, усъвършенстване на нормативната уредба, както и беше приета декларация от името на Общото събрание на адвокатите от страната, в която се алармира за тревожното състояние на върховенството на закона в страната.