Висшият адвокатски съвет, с Решение №537 от 14.09.2022 г., откри процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, срокът за обществено обсъждане след публикуване на проекта на наредбата и мотивите на сайта на вносителя – Висшия адвокатски съвет е 30 дни /до 14.10.2022 г./. В рамките на този срок всички заинтересовани лица могат да представят становища, предложения и коментари.
Членовете на Ловешка адвокатска колегия могат да представят становища и коментари в офиса на колегията, както и на имейл ak.lovech@gmail.com в срок до 10.10.2022 година. Същите ще бъдат взети предвид и представени за разглеждане като становище на Ловешка адвокатска колегия пред Висш адвокатски съвет. Интернет страницата, на която може да се запознаете с проекта е на следния линк:


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. на ВАС